פרוטוקול ועד תפילה

19.11.19    פרוטוקול ישיבת ועד תפילה